Czym jest społeczeństwo informacyjne?

Koniec wieku XX nacechowany był zdecydowanie dominacją technik informacyjnych nad technikami służącymi do wytwarzania dóbr materialnych. Zjawisko to ma kontynuację i dziś, u początków XXI wieku. Era społeczeństwa przemysłowego ustępuje erze społeczeństwa informacyjnego. Trudno byłoby określić i ocenić, co jest zalążkiem tej przemiany, a co jest tylko chwilowym, bieżącym ewenementem o znaczeniu, które w niedalekiej przyszłości może okazać się zupełnie nieistotne. Dlatego też uważa się, że najbardziej znaczącym przekształceniem, jakie się da zaobserwować już od pewnego czasu i aktualnie, jest tworzenie się, wspomnianego wcześniej, społeczeństwa informacyjnego. Zaznaczyć tu trzeba jednak, że prawdziwość i zasadność ma swoje podłoże w kontekście społecznym i edukacyjnym. Nie należy tym samym umniejszać wagi i roli innych zmian dokonujących się w związku z ciągłym rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Ta przemiana społeczna ma decydujący wpływ na edukację.

Pojęcie społeczeństwa informacyjnego inaczej nazywanego społeczeństwem wiedzy lub społeczeństwem postindustrialnym, pojawiło się po raz pierwszy w latach siedemdziesiątych w raporcie przygotowanym przez grupę ekspertów na zamówienie rządu Japonii oraz w pracach badaczy amerykańskich. Społeczeństwo informacyjne to takie, w którym udział sektora informacyjnego gospodarki w dochodzie narodowym, a także zatrudnienie w tym sektorze przewyższają 50% całego dochodu i zatrudnienia, obróbka informacji jest głównym i pierwszoplanowym procesem ekonomicznym, a warunki bytowe, stosunki i służby społeczne zostały do tego dostosowane. W tak rozumianym społeczeństwie nauka i wiedza osiągają szczególny status ośrodka, osi, wokół której organizują się nowe technologie, gospodarka i samo społeczeństwo. Edukacja jest głównym priorytetem w budowaniu społeczeństwa wiedzy, gdzie człowiek powinien zamienić trening i zapamiętywanie informacji na rozwijanie zdolności samodzielnego uczenia się, także ustawicznego, wyszukiwania i selekcjonowania informacji, oraz nabyć kompetencje w posługiwaniu się nowymi technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Rozwój technologii informacyjnych stawia wyzwania dla edukacji. Wymaga przygotowania jednostki do odnalezienia się we wszechogarniającym świecie mediów i informacji, bo tylko wtedy człowiek będzie miał możliwość pełnowartościowego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.

Previous post Inwestycja w nieruchomosci
Next post Snapchat obrał kolejny kierunek