Technologia informacyjna w edukacji

Trudno byłoby pisać o znaczeniu i roli technologii informacyjnej bez podjęcia się próby wyjaśnienia treści i zakresu tego pojęcia. Technologia utożsamiana jest z gotowymi rozwiązaniami na wytwarzanie i przetwarzanie produktów użytkowych.

Etymologicznie nazwa technologia wywodzi się od greckich słów techne (sztuka, rzemiosło) i logos (słowo, nauka). Oznacza to metodę przetwarzania dóbr naturalnych w dobra użyteczne a także informację o tym procesie. W naszej konwencji terminologicznej, pojęcie technologia nazbyt często jest uważane za bliskoznaczne rozumieniu pojęcia technika. W ujęciu klasycznym technologia oznacza naukę stosowaną dotyczącą procesów wytwarzania produktów z materiałów wyjściowych.

Technologia informacyjna jest informacja, od łac. informatio, posiada różne znaczenia, m.in. powiadomienie o czymś, zakomunikowanie czegoś; wiadomość, wskazówka, pouczenie, dane przetwarzane przez komputer, a także obiekt działania. Sama technologia informacyjna tak jest określona jako połączenie technologii informatycznej z technologiami pokrewnymi. Technologia informacyjna obejmuje swoim zakresem: informację, komputery, informatykę i komunikację. W związku z tym należy rozróżnić dwa zespoły zjawisk, które często uznawane są za równoważne.

Otóż technologie informatyczne to całokształt działań technicznych związanych ze sposobami projektowania, konstruowania i wytwarzania technicznych środków informatyki, a także zastosowania informatyki w społeczeństwie. Natomiast, interesujące nas pojęcie technologie informacyjne, to całokształt metod i środków „obróbki” informacji. Pojęcie informacyjna jest, zatem określeniem szerszym od informatyczna, bo obejmuje oprócz informatyki także telekomunikację.

Technologia informacyjna rozszerza możliwości i umiejętności uczniów w zakresie: uczenia się, myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia się, komunikowania się, współpracy, co powinno się uwzględniać zarówno w programach nauczania i pakietach edukacyjnych, a także w działaniach szkoły i innych organach administracji szkolnej. Nowe pomoce, jakimi są technologie informacyjne, a w tym komputer, mogą i powinny w znacznym stopniu usprawniać, polepszać i wzbogacać uczenie się i nauczanie. Jednocześnie, przy takim założeniu TI stają się integralną częścią dziedzin edukacji, w których są wykorzystywane.

Previous post Odżywianie a prawidłowy rozwój psychofizyczny
Next post Terapia poprzez edukację – teatroterapię